หากไม่อย ากเสียใจภายหลัง ต้นไม้ 9 ชนิดนี้ห้ามปลูกใกล้บ้านเด็ดข า ด

เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดสวนใส่ร่มเงาให้บ้าน เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะเลือ กว่าต้นไหนใบสวย ดอ กหอม ร่มเงาดีก็ลงมือปลูก โดยไม่ทันได้ศึกษาข้อมูลจำเพาะ ลักษณะลำต้น

ระบบรากมาก่อนว่าต้นไม้ชนิดนั้น ๆ เหมาะจะปลูกในบริเวณบ้านหรือไม่ โดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่รอบบ้านน้อย ๆ 2-4 เมตร ที่มักจะมีปัญหารากไม้ที่ปลูกใกล้บ้านชอนไชทำให้บ้านร้าวเสียห า ย

ก่อนปลูกต้นไม้จึงต้องคิดเผื่อ เลือ กต้นไม้ให้เหมาะกับพื้นที่บ้านกัน สำหรับผู้ที่มีบ้านและรักต้นไม้ชอบธรรมชาติรักร่มเงาของไม้ใหญ่ หากต้องการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน ควรเลือ ก

และรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆ การเติบโต ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากปลูกต้นไม้นั้นๆ วันนี้เรานำเอาต้นไม้ 9 ชนิด ที่ได้รับความนิยมปลูกในบริเวณบ้าน แต่ไม่ควรที่จะปลูกใกล้กับตัวบ้าน มากเกินไปพร้อมด้วยเหตุผล

1. ต้น มะม่วง ต้นไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกกัน มาก มีความสูงได้ถึง 30 เมตร มีผลรับประทานได้ ดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ำ ไม่กลัวฝน

นิยมปลูกรอบๆบริเวณบ้าน แต่ไม่ควรปลูกใกล้บ้าน มากเพราะจะมีปัญหาของจากน้ำย า ง ซึ่งหากโดนเสื้อผ้า ผิวหนัง หรือรถยนต์ จะทำให้เกิดคราบสกปรกทำความสะอาดย าก

2. ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงตั้งแต่ 4-25 เมตรและอาจสูงได้ถึง 30 เมตรอาจสภาพแวดล้อมเหมาะสม ผลัดใบในเดือนกุมภาพันธ์ ออ กด อ กปีละ 1 ครั้งช่วยเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

โดยมีระยะเวลาออ กด อ ก 2-3 สัปดาห์ หากต้องการปลูกในบ้านควรเว้นระยะห่างจากอาคาร อย่ างน้อย 6 เมตร เพราะรากของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จะชอนไชไปใต้ดินได้ไกล แถมด อ กและใบก็จะร่วงในช่วงผลัดใบด้วยทำให้ต้องคอยเก็บกวาดบ่อยๆ

3. กระถินณรงค์ เป็นไม้ขนาดกลาง โตไว ลำต้นสูง 10-20 เมตร ลำต้นตั้งตรง นิยมนำไม้ไปทำถ่าน เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกต ามข้างทาง สถานที่ราชการและสวนป่าเพื่อให้ร่มเงา

ออ กด อ กเป็นช่อสีเหลือง มีกลิ่นหอม ด อ กห้อยย้อยเหมือนหางกระรอ ก ออ กด อ กปีละ 2 ครั้ง ไม่นิยมปลูกใกล้ตัวบ้าน มากเพราะละอองเกสรของด อ ก จะรบกวนหรือ กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ในคนที่เป็นโ ร คแพ้อากาศหรือแพ้เกสรด อ กไม้

4. ต้นก้ามปู หรือ ต้นฉำฉา หรือที่รู้จักกันในชื่อ ต้นจามจุรี เป็นไม้เศรษฐกิจที่โตเร็ว มีกิ่งก้านย าวมีใบดก มีลักษณะเป็นพุ่ม ให้ร่มเงาดี มีรากแก้วที่แตกแขนงออ กด้านข้างแ ท ง

ขนานกับพื้นดินตื้นๆ แผ่ไปใต้ดินได้ย าวกว่า 10 เมตร เพื่อเป็นฐานพยุงลำต้นที่เป็นทรงพุ่มกว้างใหญ่ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้องการพื้นที่มากหากต้องการปลูกในบ้าน

5. ต้นพญาสัตบรรณ หรือ ต้นตีนเป็ด เป็นต้นไม่ขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-35 เมตร มีใบเป็นรูปมนแกมรูปไข่กลับปล า ยแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ มี ด อ กเล็กสีเขียวอมเหลืองหรืออมขาว

จะออ กด อ กช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ต้นตีนเป็ดมีกลิ่นแรงซึ่งอาจทำให้เวียนหัวได้ จึงไม่ควรปลูกใกล้บ้าน หากต้องการปลูกในบริเวณบ้านก็ควรเว้นห่างจากบ้าน และต้นไม้อื่นเพื่อให้ต้นตีนเป็ดแ ผ่ พุ่มได้อ ย่ างเต็มที่

6. ต้นไทร เป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายอ า ยุ ยื น มีใบเรียงซ้อนกันหล า ยชั้น ทรงพุ่มแน่นทึบ

สามารถกั้นเสียงรบกวนจากภายนอ กและดูดซับค วั น พิ ษ และฝุ่นละอองได้อ ย่ า งดี นิยมปลูกกลาง

ลานบ้านให้ร่มเงาดี มีรากที่ย้อยจากต้นลงดินแล้วแตกเป็นต้นได้อีก โดย ร า ก ไทรสามารถเลื้อยไปได้ไกลกว่า 10-20 เมตร หากปลูกใกล้บ้านอาจทำให้บ้านเรือนอาคารเสียห า ยได้

7. ต้นโพธิ์ เป็นไม้ม ง ค ลต ามความเชื่อในศ า ส น า พุ ท ธ โพธิ์เป็นไม้ใหญ่ที่สามารถโตและมีความสูงได้ถึง 30 เมตร มีรากที่สามารถแผ่ไปได้ไกลมาก ซึ่งการแผ่

ของรากอาจก่อให้เกิดความเสียห า ยกับบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยได้ ทั้งนี้ ต้นไทรจะมีความน้ำที่ขังอยู่ต ามกิ่งซึ่งอาจกล า ยเป็นต้นเหตุของปัญหา เ ชื้ อ ร าในสวนของบ้านเราได้

8. ต้นหูกระจง หรือ ต้นแผ่บารมี เป็นต้นไม่ที่โตเร็วมีอ า ยุ ยื น เป็นทรงพุ่มแตกกิ่งเป็นชั้นๆ ให้ร่มเงาได้ดีเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แต่รากของต้น หู ก ระจ งซึ่ง

เป็นรากลอย จะแผ่ออ กด้านข้างซึ่งรากนี้แข็งแรงมาก อาจทำให้โครงสร้างของบ้านหรืออาคารเสียห า ยได้ จึงควรปลูกให้ไกลจากบ้านพักที่อยู่อาศัย

9. ต้นเ ต่ า ร้ า ง หรือ ต้นเขือง เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ ปาล์ม ต้นเป็นปล้องสูงชะลูด สามารถสูงได้ถึง 10 เมตร ต้น มีกาบใบหุ้มประสานกัน มีจั่นที่คอผลเป็นผลกลมห้อยเป็นพวง

ร ะ ย้ า มีผลแก่สีแดงและสีม่วงดำ ซึ่งผลของต้นเต่าร้าง จะทำให้ผิวระคายเคือง จึงไม่ควรปลูกในบริเวณบ้านเรือน หรือบริเวณที่มีผู้คนนั่งเล่นพักผ่อนกัน

การปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านนั้น เราควรศึกษาข้อ ดีข้อเสียของต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกให้ดีเสียก่อนเริ่มลงมือปลูกหรือนำลงดิน เพราะหากปลูกต้นไม้ใดๆไว้ใกล้กับบ้านอาคารที่อยู่อาศัยมากจนเกินไป

แล้วเกิดปัญหา อาจทำให้ต้องยุ่งย ากในการขุดย้ ายกันในภายหลัง
อย่างไรก็ต ามยังมีไม้อื่น ๆ ที่สามารถปลูกเพิ่มร่มเงาให้บ้านได้โดยไม่ต้องปลูกลงดิน แต่ใช้วิธีปลูกเป็นไม้กระถาง เช่น ไทรเกาหลี ไทรอินโด ต้นโมก หรือหากใครชอบไม้ผลก็เปลี่ยนจากพันธุ์ไม้ที่แนะนำด้านบน มาปลูกน้อยหน่า กล้วย ฝรั่ง มะยม ชมพู่ ก็ให้ร่มให้ผล รากไม่ทำล า ยบ้าน

ที่มา : www.krustory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *