Connect with us

ข่าว

บัตรประชารัฐ รับเงินย้อนหลัง หลายรายการ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์

เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับเรื่องราวสำหรับผู้ถือบัตรประชารัฐ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่ามิ้วค์าเป็นช่วงเวลาของการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเพื่อนำไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม ได้มีการแจกเงินในส่วนของชุดนักเรียนสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตร และเงินสำหรับชาวเกษตร โดยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเอกสารไปตรวจสอบและรอรับเงินย้อนหลัง ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินดังกล่ ๅว โดยทางเหน้าที่สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแนะนำไปปฏิบัติดัง

ค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม จำนวน 500 บาท ต่อบุตร 1 คน ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของบุตรทุกคน หากท่านไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร ท่านจะไม่ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์โดยอัตโมิ้วค์ัติ ผู้ลงทะเบียนรอบปี 60 สำเนาอยู่ที่ธนาคาร ส่วนท่านที่ลงทะเบียนรอบปี 61 และรอบเพิ่มเติมฯ สามารถสอบถามได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดที่ท่านลงทะเบียน โดยให้เหน้าที่เซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและของบุตรทุกคนที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์พร้อมสำเนาถูกต้อง

รอติดตามกันค่ะ

ค่าครองชีพเกษตรกร จำนวน 1,000 บาท เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งระบุว่าท่านเป็นเกษตรกร อาทิ เกษตรกรชาวสวนઈๅง เกษตรกรทำไร่ทำสวน หากระบุอาชีพนอกจากเกษตรกรไม่ได้รับเงิน ทั้งจะเป็นผู้ลงทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ก็ได้ แต่ในใบลงทะเบียนต้องแจ้งว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกร โดยให้เหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องให้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง

เงินส่วนน้อยจะช่วยเราได้

หลังจากนั้นให้นำเอกสารส่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ แขวงและเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีเงินช่วยเหลือเปิดเทอม หรือ เงินช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหลังจากเหน้าที่ได้รับเรื่องจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วจึงจะทำการโอนเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 เดือนหรือนานกว่านั้น หลังจากได้รับเอกสาร

ช่วยค่าชุดนักเรียน

More in ข่าว